بیمارستان شهید سردار سلیمانی- بستری جراحی
۲۶۷-۲۶۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 
خدمات بخش جراحی
رییس بخش: آقای دکتر صدر(جراح عمومی)

این بخش در طبقه دوم  بیمارستان مشتمل بر ۲۴  تخت و یک اتاق ایزوله آماده ارائه خدمات می باشد
حضور ۲۴ ساعته پزشک مقیم در این بخش از مشخصات برجسته این بخش می باشد.
ارائه پکیج آموزشی (پمفلت و برگه ی آموزش حین ترخیص  و آموزش آنلاین پس از ترخیض بیماران )
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48749.116603.fa
برگشت به اصل مطلب