بیمارستان شهید سردار سلیمانی- بستری داخلی
شماره داخلی: ۲۹۹-۲۶۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 
 
خدمات بخش داخلی:
رییس بخش: آقای دکتر عظیم زاده (متخصص داخلی)
 
این بخش در طبقه دوم  بیمارستان مشتمل بر ۲۴  تخت و یک اتاق ایزوله آماده ارائه خدمات می باشد
حضور ۲۴ ساعته پزشک مقیم در این بخش از مشخصات برجسته این بخش می باشد. ارائه پکیج آموزشی پس از ترخیض بیماران و پیگیری درمان آن ها با ارائه تلفن مشاور در این بخش انجام می شوند.
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48747.116602.fa
برگشت به اصل مطلب