بیمارستان شهید سردار سلیمانی- مدیر پرستاری
شماره داخلی : ۱۳۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
سرکار خانم خدیجه نوری
کارشناس ارشد پرستاری
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48739.116554.fa
برگشت به اصل مطلب