بیمارستان شهید سردار سلیمانی- اداری پشتیبانی
شماره داخلی : ۱۳۰-۵۸۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
مدیر امور اداری و پشتیبانی :    جناب آقای احمد روستا            
                
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48738.116553.fa
برگشت به اصل مطلب