بیمارستان شهید سردار سلیمانی- امور مالی
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
جناب آقای امیر رزاق
کارشناس حسابداری
شماره  داخلی: ۲۰۹-۲۳۹
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48737.116547.fa
برگشت به اصل مطلب