بیمارستان شهید سردار سلیمانی- رسیدگی به شکایات
داخلی:۲۱۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 
سرکار خانم سیده گوهر طاهری

کارشناس مددکاری
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48687.116613.fa
برگشت به اصل مطلب