بیمارستان شهید سردار سلیمانی- کلینیک تخصصی
شماره تماس های نوبت دهی تلفنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/31 | 
۰۲۱-۴۶۱۴۹۱۴۱
 
۰۲۱-۴۶۱۴۹۱۷۱
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48686.119860.fa
برگشت به اصل مطلب