بیمارستان شهید سردار سلیمانی- سمت ها
شماره داخلی :۱۱۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       مسئول واحد حراست:   جناب آقای محمد حسن قرنی     
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48683.116612.fa
برگشت به اصل مطلب