بیمارستان شهید سردار سلیمانی- روابط عمومی
شماره داخلی :۱۰۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
جناب آقای وحید شهبازی
کارشناس ارشد
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48678.116563.fa
برگشت به اصل مطلب