بیمارستان شهید سردار سلیمانی- امور رفاهی
شماره داخلی :۱۳۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
جناب آقای سید علی زین العابدینی
کارشناس حسابداری
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48677.116562.fa
برگشت به اصل مطلب