بیمارستان شهید سردار سلیمانی- فناوری اطلاعات
شماره داخلی : ۵۹۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
جناب آقای سید مهدی حسینی
کارشناس نرم افزار کامپیوتر
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48676.116561.fa
برگشت به اصل مطلب