بیمارستان شهید سردار سلیمانی- بهداشت حرفه ای
شماره داخلی : ۱۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
سرکار خانم سپیده علیجانی
کارشناسی
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48675.116560.fa
برگشت به اصل مطلب