بیمارستان شهید سردار سلیمانی- بهداشت محیط و مدیریت پسماند
شماره داخلی : ۲۲۶

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
سرکار خانم شیرین لک موسیوند
کارشناسی بهداشت محیط
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48674.116559.fa
برگشت به اصل مطلب