بیمارستان شهید سردار سلیمانی- تغذیه
شماره داخلی :۱۹۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
سرکار خانم فاطمه محتشمی نیا
کارشناس تغذیه
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48673.116558.fa
برگشت به اصل مطلب