بیمارستان شهید سردار سلیمانی- مهندسی پزشکی
شماره داخلی : ۲۳۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 
جناب آقای هادی جواد پور
کارشناس ارشد مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48672.116557.fa
برگشت به اصل مطلب