بیمارستان شهید سردار سلیمانی- مدیریت
.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/26 | 

جناب آقای احمد روستا                     
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48669.116546.fa
برگشت به اصل مطلب