بیمارستان شهید سردار سلیمانی- دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
شماره داخلی :۲۷۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/27 | 
سرکار خانم شادی لک موسیوند

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید سردار سلیمانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=510.48660.116606.fa
برگشت به اصل مطلب